FİNANS

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur.

Fon'un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapmaktır. Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.

Fon portföyünün en az %70'i ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden icazet belgesine bağlanmış kira sertifikalarından ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşur. Fon, Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik'in 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde kira sertifikası ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırım yaparak, kira geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır.

Fon portföyünün en az %10'u ve en fazla %15'i Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına, yine en fazla %15'i oranında Türk Lirası cinsinden, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına ve ayrıca, fon portföyünün en fazla %20'si oranında Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına yatırım yapılabilir.

Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları
İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
70-90
İlgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları ve Danışma Komitesinin onayından geçmiş Gelir Ortaklığı Senetleri
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-15
Türk Lirası Cinsinden; Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Kaynak Kuruluşları Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen icazet belgesine bağlanmış Kira Sertifikaları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Türk Lirası Cinsinden Katılma Hesabı
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
10-15
Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endeksleri'ndeki Ortaklık Payları
Vaad Sözleşmeleri
0-5
Vaad Sözleşmeleri ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri

Kredi Hesaplama