FİNANS

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
SERBEST ŞEMSİYE FONU
ISIN Kodu
TRYATLP00127
Fonun Süresi
Süresizdir
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30'dan başlayıp takip eden ayın 15'i saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın 15'i saat 13:30'dan başlayıp son işgünü saat 13:30'a kadar iletilen talimatlar ise, ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ile ilgili ayın 15'inin hafta sonuna veya Türkiye resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda izleyen işlem gününde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/gcd-atlas-portfoy-ufuk-serbest-fon
Yöneticinin yatırım öngörüsü doğrultusunda ve hedeflenen ana yönetim stratejisi çerçevesinde, Fon portföy değerinin devamlı olarak en az %51'i oranında yurtiçi ortaklık paylarına yatırım yapacaktır. Bunların yanında Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen eurobondlara, sukuk ihraçlarına, Türkiye'de ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçlarına, Yerli ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin yurtdışında ve/veya yurt içinde ihraç ettiği eurobondlar ve sukuklar dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (eurobond, hazine/devlet bono/tahvili ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin payları ile Amerikan ve Global depo sertifikalarına (ADR-GDR), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yatırım fonlarına (yabancı fonlar), altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına, emtiaya dayalı türev ürünlere yatırım yapabilecektir. Ayrıca, fon portföyünde, sözü geçen tüm varlıklara ve/veya bu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara, yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş yatırım ve serbest yatırım fonları paylarına Fon portföyünde yer verebilecektir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi; Sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amacıyla, ağırlıklı olarak, genel ekonominin üzerinde büyüme potansiyeline sahip olan ve aynı zamanda temel analiz yöntemlerine göre ucuz olan ya da olacağı düşünülen yurtiçi ve yurtdışı ortaklık paylarına yatırım yapmaktır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, varlık alokasyonu bazlı, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Bu strateji çerçevesinde Fon portföyüne vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine korunma ve/veya yatırım amaçlı yatırım yapılabilir. Fon temel yatırım hedefine ulaşabilmesi için, eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-100 Getiri Endeksi
51
BIST TLREF Endeks Getirisi x 1,05
49
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
0,0054794
2
0,0054794
2
Yoktur
Yoktur
20
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Adem Demiral
09.12.2021
32
Düzey 3 - Türev Araçlar
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Canan Özdemir
09.12.2021
2020-2021 Alnus Yatırım Çukurambar İrtibat Bürosu Sorumlusu, 2010-2020 Gedik Yatırım Şube Müdürü
24
Düzey 3 - Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Maslak Mh. Taşyoncası Sk. T4 Apt. 1U/B29 Sarıyer / İstanbul
212 385 32 00
212 385 32 01
fon@atlasportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görev
Telefon
e-Posta
Canan Özdemir
Portföy Yöneticisi
212 385 32 00
canan.ozdemir@atlasportfoy.com

Kredi Hesaplama