FİNANS

Özet Bilgi
2020 Yılı Genel Kurulu Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
14.10.2021
Genel Kurul Tarihi
12.11.2021
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.11.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
MALTEPE
Adres
İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi.
2 - 2020 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2020 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
4 - 2020 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Gelen Kurula bilgi verilmesi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Şirket esas sözleşmesinin 3.maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - 2020 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 - Şirketin öz kaynak yeterliliği ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin uygulanmasına yönelik öz kaynakları iyileştirici tedbirler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2021 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
12 Kasım 2021 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
12 Kasım 2021 Tarihli Genel Kurul Toplantısına Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni
EK: 3
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporları ile Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.

Bağımsız Denetim Raporunun Şartlı görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Şirket esas sözleşmesinin 3.maddesinin tadil metnine uygun olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

Şirketin üst düzey yöneticiler için Ücretlendirme politikası hakkında ve Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

2020 faaliyet dönemine ilişkin olarak, 26.876.051 TL olarak gerçekleşen dönem karının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına karar verilmiştir.

Dönem içinde gerçekleşen Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi değişikliği onaylanmıştır.

Şirketin öz kaynak yeterliliği ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesinin uygulanmasına yönelik öz kaynakları iyileştirici tedbirler hususunda Genel Kurulu bilgi verilmiştir

2021 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.

Şirketin 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmiş ve 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin üst düzey yöneticiler sağlanan menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
24.12.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
12.11.2021 Tarihli Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
12.11.2021 Tarihli Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 12 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.12.2021 tarihinde tescil edilmiş, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24.12.2021 tarih ve 10480 nolu gazetesinde ilan edilmiştir.


Kredi Hesaplama