FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/12/2021
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Oswe Real Estate GmbH
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul Yatırımları
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
2.000.000 EUR
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.12.2021
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
24 Ay Vadeli
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
400.000 EUR
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
1.365 TL ( 91,34 EUR )
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
546.000.000 TL ( 36.536.000 EUR) Vade Farkı Hariç Tutardır.
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
20
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
20
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
20
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
20,67
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Grup Şirketi
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
31/12/2021
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Net Aktif Değer Yöntemi
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.12.2021 - DEG-2021-16
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
182.671.803 EUR
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.12.2021 tarihli toplantısında,

1- Şirketimiz portföyünün geliştirilmesi ve yurtdışındaki büyüme planlarımız çerçevesinde Almanya'da kurulu Oswe Real Estate GmbH ("Oswe") ile stratejik bir iş birliğine gidilmesine,

2- Bu işbirliği kapsamında başlangıç olarak Almanya'nın Frankfurt am Main kentinde Oswe mülkiyetinde bulunan 24.430 m2 brüt alana sahip bir ofis yapısının konaklama birimlerine dönüştürülmesi ve devremülk olarak pazarlanması konusunda Oswe'ye know-how ve teknik destek sağlanmasına, 

3- Devamında Oswe üzerinden Almanya'da devremülk ve turizm konusunda yatırım fırsatlarının takip edilmesine, 

4- Diğer yandan Oswe'nin bu alandaki büyümesine ve yatırımlarına ortak olmak amacıyla Oswe'nin 2.000.000 EUR olan sermayesinin %20'sine denk gelen 400.000 EUR nominal bedelli 400.000 adet Oswe hissesinin hisse başına 1.365 TL (91,34 Euro) olmak üzere toplam 546.000.000 TL bedelle Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den ("Servet") satın alınmasına,

5- Hisse bedelinin aşağıda yer alan ödeme planına göre yıllık %15,85 (aylık %1,23) vade farkı hesaplanması suretiyle 24 taksitte toplam 644.135.390 TL olarak ödenmesine,

6- Satın alınan Oswe hisseleri için Servet'e "Hisse Devir Sözleşmesi"nde 5 yıl için "geri alım opsiyonu" verilmesine, 

7- Servet'in geri alım opsiyonunu hisselerin tamamı veya bir kısmı için kullanması halinde hisse fiyatının sözleşme tarihinden itibaren;

- İlk yıl içinde 95,90 EURO / Hisse

- İkinci yıl içinde 100,70 EURO / Hisse 

- Üçüncü yıl içinde 105,73 EURO / Hisse

- Dördüncü yıl içinde 111,02 EURO/ Hisse 

- Beşinci yıl sonuna kadar 116,57 EURO / Hisse, 

olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki kararlar doğrultusunda; Oswe ile "Stratejik iş Birliği Sözleşmesi" ve Servet GYO ile "Hisse Devir Sözleşmesi" imzalanmıştır.

Kamouyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama