FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[KZBGY]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetSaleAbstract|
Finansal Duran Varlık Satışı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/12/2021
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Oswe Real Estate GmbH
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul Yatırımları
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
2.000.000 EUR
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.12.2021
oda_SalesConditions|
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
oda_NominalValueOfSharesSold|
Satılan Payların Nominal Tutarı
400.000 EUR
oda_SalesPricePerShare|
Beher Pay Fiyatı
1.365 TL (91,34 EUR)
oda_TotalSalesValue|
Toplam Tutar
546.000.000 TL (36.536.000 EUR)
oda_RatioOfSharesSoldToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%20
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%74
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%74
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetSoldToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%25,03
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%210,52
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
oda_ProfitLossArisedAfterTransaction|
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Kar: 478.853.497 TL
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Kredi Ödemeleri İçin Kullanılacacktır.
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.12.2021
oda_TitleNameSurnameOfCounterPartyBought|
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Kızılbük GYO A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Ticari
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
31/12/2021
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Toplama Yöntemi
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.12.2021-DEG-2021-16
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Beher Hisse: 91,34 EUR
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak;

  

 

  

1.       Şirketimiz iştiraki olan Oswe Real Estate GmbH'ın ("Oswe") 2.000.000 EUR olan sermayesinin %20'sine denk gelen 400.000 EUR nominal bedelli 400.000 adet Oswe hissesinin hisse başına 1.365 TL olmak üzere toplam 546.000.000 TL bedelle Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ("Kızılbük GYO") satılmasına, (Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından hazırlanan 31.12.2021 tarihli Oswe Real Estate şirket değerleme raporuyla belirlenen beher hisse bedeli 91,34 Euro üzerinden)

  

 

  

2.       Hisse bedelinin aşağıda yer alan ödeme planına göre yıllık %15,85 (aylık %1,23) vade farkı hesaplanması suretiyle 24 taksitte toplam 644.135.390 TL olarak tahsil edilmesine,

  

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Taksit Tarihi

 
 

Anapara (TL)

 
 

Vade Farkı (TL)

 
 

Taksit Tutarı (TL)

 
 

Bakiye Anapara (TL)

 
 

04.02.2022

 
 

22.750.000

 
 

10.096.449

 
 

32.846.449

 
 

523.250.000

 
 

04.03.2022

 
 

22.750.000

 
 

6.773.035

 
 

29.523.035

 
 

500.500.000

 
 

04.04.2022

 
 

22.750.000

 
 

7.172.686

 
 

29.922.686

 
 

477.750.000

 
 

04.05.2022

 
 

22.750.000

 
 

7.067.515

 
 

29.817.515

 
 

455.000.000

 
 

06.06.2022

 
 

22.750.000

 
 

6.099.938

 
 

28.849.938

 
 

432.250.000

 
 

04.07.2022

 
 

22.750.000

 
 

5.994.767

 
 

28.744.767

 
 

409.500.000

 
 

04.08.2022

 
 

22.750.000

 
 

6.057.870

 
 

28.807.870

 
 

386.750.000

 
 

05.09.2022

 
 

22.750.000

 
 

5.363.740

 
 

28.113.740

 
 

364.000.000

 
 

04.10.2022

 
 

22.750.000

 
 

5.048.225

 
 

27.798.225

 
 

341.250.000

 
 

04.11.2022

 
 

22.750.000

 
 

4.890.468

 
 

27.640.468

 
 

318.500.000

 
 

05.12.2022

 
 

22.750.000

 
 

4.417.196

 
 

27.167.196

 
 

295.750.000

 
 

04.01.2023

 
 

22.750.000

 
 

4.511.851

 
 

27.261.851

 
 

273.000.000

 
 

06.02.2023

 
 

22.750.000

 
 

3.659.963

 
 

26.409.963

 
 

250.250.000

 
 

06.03.2023

 
 

22.750.000

 
 

3.239.278

 
 

25.989.278

 
 

227.500.000

 
 

04.04.2023

 
 

22.750.000

 
 

3.260.312

 
 

26.010.312

 
 

204.750.000

 
 

04.05.2023

 
 

22.750.000

 
 

2.934.280

 
 

25.684.280

 
 

182.000.000

 
 

05.06.2023

 
 

22.750.000

 
 

2.524.112

 
 

25.274.112

 
 

159.250.000

 
 

04.07.2023

 
 

22.750.000

 
 

2.208.599

 
 

24.958.599

 
 

136.500.000

 
 

04.08.2023

 
 

22.750.000

 
 

1.956.188

 
 

24.706.188

 
 

113.750.000

 
 

04.09.2023

 
 

22.750.000

 
 

1.630.156

 
 

24.380.156

 
 

91.000.000

 
 

04.10.2023

 
 

22.750.000

 
 

1.346.194

 
 

24.096.194

 
 

68.250.000

 
 

06.11.2023

 
 

22.750.000

 
 

914.991

 
 

23.664.991

 
 

45.500.000

 
 

04.12.2023

 
 

22.750.000

 
 

631.028

 
 

23.381.028

 
 

22.750.000

 
 

04.01.2024

 
 

22.750.000

 
 

336.548

 
 

23.086.548

 
 

0

 
 

Toplam

 
 

546.000.000

 
 

98.135.390

 
 

644.135.390

 
 

 

 
  

 

  

3.       Böylece şirketimizin, halihazırda %94 oranında iştirak ettiği Oswe' deki iştirak payının %74' e inmesine,

  

 

  

4.       Kızılbük'e satılacak Oswe hisseleri için "Hisse Devir Sözleşmesi" nde 5 yıl için "geri alım opsiyonu" belirlenmesine,

  

 

  

5.       Servet'in geri alım opsiyonunu hisselerin tamamı veya bir kısmı için kullanması halinde hisselerin geri alım fiyatının sözleşme tarihinden itibaren;

  

·         İlk yıl içinde 95,90 EURO / Hisse

  

·         İkinci yıl içinde 100,70 EURO / Hisse

  

·         Üçüncü yıl içinde 105,73 EURO / Hisse

  

·         Dördüncü yıl içinde 111,02 EURO/ Hisse

  

·         Beşinci yıl sonuna kadar 116,57 EURO / Hisse

  

 

  

olarak belirlenmesine

  

 

  

6.       Kızılbük ile yukarıda yer alan şartları ihtiva eden bir "Hisse Devri Sözleşmesi" imzalanmasına,

  

 

  Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Kredi Hesaplama