FİNANS

Özet Bilgi
Genel kurul toplantı tescil tarihinin bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
28.02.2022
Genel Kurul Tarihi
24.03.2022
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.03.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
Gaziosmanpaşa Bulv. No:1 Swissotel Alsancak/Konak/İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4 - Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı bilânço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 2021 yılı kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kâr paylarının miktarı hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,
8 - Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Dilek ve temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
genelkurul-davetmetni.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1.

Toplantı Başkanlığına Sn. REHA KORA 'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı ihtiyaca binaen tutanak yazmanlığına Funda Eşrefoğlu'nu, oy toplama memurluğuna da Coşkun Damğa'yı tayin ederek Başkanlık Kurulunu oluşturdu. Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edilmiş olduğunu tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzaladı.

2.

2021 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, söz alan pay sahipleri olumlu görüşlerini bildirdi.

3.

Bağımsız Denetim Şirketi özet raporu, mahallinde hazır bulunan denetçi tarafından okundu, üzerinde söz alan olmadı.

4.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş olan ve vergi sonrası net dönem kârı 21.326.957,69 TL. olarak kapanan 2021 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ile, net dönem kârı 22.238.124,- TL. olarak kapanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilânço ve kâr/zarar hesaplarının tamamı oybirliği ile tasdik edildi.

5.

Yönetim Kurulu Üyelerinin sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları ve imtiyazlı oylar da dahil olmak üzere bütün oylar eşit sayılarak yapılan oylamada, ortakların oybirliği ile, Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

6.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile esas sözleşmenin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alınarak ve ayrıca şirketin kâr dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi görüşüldü;

Mali bilanço ile Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan bilançodaki kârlardan düşük olanının dağıtıma esas alınmasına,

2021 yılı net dönem kârından, ana sözleşme ve kanunda belirtilen vergi kesintileri ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisine uygun olarak dağıtılacak temettüün;

15.000.000,- TL ödenmiş sermaye üzerinden "A" grubu pay senetlerine brüt 2.541.037,82 TL, "B" grubu pay senetlerine brüt 15.838.781,23 TL olmak üzere toplam brüt; 18.379.819,05 TL (dağıtım tarihine kadar vergi oranlarında bir değişiklik olmaması durumunda) , net 16.541.837,15 TL olarak uygulanmasına, Yönetim Kuruluna da net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %2 kâr payı verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Temettüün 11 Nisan 2022 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına, konu ile ilgili işlemlerin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

7.

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda verilen önerge okundu. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Adem Haluk Kora'ya aylık 40.000 TL Net Huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8.

Şirketin bağımsız dış denetiminin yaptırılacağı kuruluşun seçimi konusunda alınmış olan Yönetim Kurulu kararı görüşüldü ve 2022 yılı denetiminin, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.

9.

2021 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan bağışlar oy birliği ile kabul edildi. Kanun ve Sermaye Piyasası mevzuatınca belirlenen esaslar dâhilinde kalmak kaydıyla genel bütçeye dahil dairelere, belediye ve köylere, kamuya yararlı derneklere ve vergi bağışıklığı tanınmış vakıflara, okul ve hastanelere mevzuatın müsaade ettiği azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla bağış yapılabileceği konusunda Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

10.

Toplantı Başkanı TTK.'nun 395. ve 396. maddeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK 'nun 395. ve 396. Maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11.

Dilek ve Temenniler bölümünde Sayın REHA KORA şirketin 48 yıllık süreçte sağlam duruş gösterdiğini belirterek yönetim, çalışanlar ve ortaklara teşekkür etti. 2022 yılının hayırlı ve kârlı bir yıl olması temennisinde bulunuldu.

Toplantı Başkanı tarafından gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığı belirtilerek toplantıya son verildi. 24.03.2022

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
30.03.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
sodas_hazir_bulunanlar_listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
sodas_genel_kurul_toplanti_tutanagi.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik olarak;

Anasözleşmemizde şirket sermayesini oluşturan 1.500.000.000 adet hamiline yazılı pay senedinin, 1.455.750.000 adeti "B" grubu olup, bu paylarda herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

Diğer 44.250.000 adet pay ise "A" grubu pay senedi olup, bu payların her biri genel kurul toplantısında 10 (on) oy olarak sayılmaktadır.

Kredi Hesaplama