FİNANS

Özet Bilgi
2021 yılı Olağan Genel Kurulu İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
22.04.2022
Genel Kurul Tarihi
26.05.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.05.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
MALTEPE
Adres
Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C 182
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4 - 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması.
6 - Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kuruş nominal değerde 9.900.000.000 adet pay karşılığı 99.000.000-TL tutarının tamamı iç kaynaklardan (74.259.683,17-TL tutarındaki kısmı geçmiş yıllar karından, 24.740.316,83-TL tutarındaki kısmı olağanüstü yedeklerden) karşılanarak çıkarılmış sermaye 132.000.000-TL'ye tamamlanmış olup şirketimizin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararları ile kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan geçmiş yıllar zararlarından düşük olanının iç kaynaklardan mahsup edilmek suretiyle kapatıldığı hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
7 - Kabul edilen Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
8 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
9 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması.
11 - 2021 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılacak yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin müzakeresi ve onaya sunulması.
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2021 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi.
16 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
EK-5 Konfrut - Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
EK-4 Konfrut - Davet Metni 2021.pdf - İlan Metni
EK: 3
EK-3 Çağrıya İlişkin YK Kararı ve EK-1 Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 11.00'de, Ek 1'de yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Maltepe Ritim İstanbul A3 No.46/C 182 Maltepe İstanbul adresinde gerçekleştirilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Şirketimizin 26 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak, 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar ekte ve Şirketimiz internet sitesinde (www.konfrut.com.tr) ilan edilen ''Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı''nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme notlarında gerekli güncellemeler yapılacaktır.

Kredi Hesaplama