FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
1143
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

  

KARAR TARİHİ: 28.04.2022

  

KARAR SAYISI: 1143

  

 

  

 

  

                SERMAYE  PİYASASI  KURULU'NUN  II-14.1 SAYILI

  

                TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR.


Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve 01.01.2022-31.03.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide mali tablolarımız ile yönetim kurulu faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.

Şirketimiz yönetimi tarafından 31.03.2022 tarihi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan;

  a) Finansal tablolar ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,

  b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte,  Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

 

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

 

         TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

 

 

                   Şevki Acuner                          H. Sedat Eratalar

                          

                   Yönetim Kurulu Üyesi           Yönetim Kurulu Üyesi

Kredi Hesaplama