FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2021 Yılı Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
03.03.2022
Genel Kurul Tarihi
30.03.2022
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.03.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KEMALPAŞA
Adres
KEMALPAŞA OSB.MAH.ANSIZCA SAN.SİT.SOK. NO:297/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı Duruşu, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
5 - Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu'nca Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları alınan, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavan tutarının izin süresini uzatan Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadilinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - 2022 yılı için Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve ücret benzeri her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
10 - 2022 yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yardım ve bağışlar konusunda bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak yardım ve bağışların üst sınırının belirlenmesi, bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulu'na izin verilmesinin onaya sunulması,
13 - İlişkili taraflarla 2021 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
14 - Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimiz Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.'nin 2021 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 30 Mart 2022 Çarşamba günü (bugün) yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ile Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.Yönetim Kurulu'na bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Sayın Murat POLAT, Sayın İbrahim Fikret POLAT, Sayın Göksen YEDİGÜLLER, Sayın Enver SEVER ile Bağımsız Üye olarak Sayın Tola BECER ve Sayın Tuba TARLAN seçilmişlerdir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
29.04.2022
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.04.2022 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur