FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2022/14
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|
FİNANSAL TABLOLAR VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ       : 05.05.2022
KARAR SAYISI         : 2022/14

SERMAYE  PİYASASI KURULU'NUN ‘II.14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA  İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
  
Şirketimizin 31 Mart 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin  Esaslar Tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları  / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından düzenlenen formatlara uyumlu olarak Şirketimiz Yönetimi tarafından hazırlanan dipnotları ile birlikte, konsolide finansal durum tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda,
Tarafımızca incelendiğini,
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkili olduğu dönem itibarıyla yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre  hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve  performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya kaldığı önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.

Saygılarımızla,
  
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                                   Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Elif Ateş Özpak                                                                                 Ahmet Cüneyt Yavuz
  
 
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
Şecaettin Arda Altınok

Kredi Hesaplama