FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
29.04.2022 tarihli hisse devir işlemi neticesinde Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin şirketimiz ile bir ilişiği kalmamıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025454
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
30.03.2022
Genel Kurul Tarihi
26.04.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.04.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi
2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun, ve bağımsız denetim kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ile Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun ve 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakeresi ve tasdiki.
4 - Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
5 - Yönetim Kurulu'nun, 2021 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
6 - Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası"nın genel kurul tarafından görüşülerek, onaylanması.
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi.
8 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yıl içinde yapılan ödemeler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kuruluna sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - 2013 yılında Oz Telekom İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne temlik edilen ve tahsil kabiliyeti kalmayan alacağa ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararının onaylanması
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası"nın genel kurul tarafından görüşülerek, onaylanması
14 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
15 - 2021 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi
16 - Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2022 tarihinde saat 11:00'de İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.04.2022 tarih ve 74140939 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Kurşun'un gözetiminde yapılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
05.05.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tutanağı_Redaksiyon2.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Cetveli_Redaksiyon.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 26.04.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 05.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Kredi Hesaplama