FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Önerge ile gündeme madde eklenmesi
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
14.04.2022
Genel Kurul Tarihi
07.05.2022
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.05.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
TUZLA
Adres
Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 Aydınlı-Tuzla/İstanbul (Radisson Blu)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, yönetim kurulu üyelerinden Deniz Uçankale ve Ekrem Korkmaz'ın görevlerinin sonlandırılması, görevden alınanlardan birinin yerine yeni bir yönetim kurulu üyesi görevlendirilmesi
3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4 - 31.12.2021 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin uzatılması
8 - 2021 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
10 - 2022 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve Temenniler,
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Tarih Bildirimi.pdf - İlan Metni
EK: 2
Vekalet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

KUYAŞ YATIRIM A.Ş.

07.05.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

TUTANAĞI

Kuyaş Yatırım A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 10:30'de Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 Aydınlı-Tuzla/İstanbul (Radisson Blu) adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 29.04.2022 tarih ve 7435202077 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurşun'un Denetim ve Gözetiminde toplanıldı.

Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin T.T.K.'nun 414 Maddesine göre 15/04/2022 tarihinde başvurusu yapılan ve 15/04/2022 tarih 10560 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilen ve 15.04.2024 tarihinde şirketin resmi web sitesinde (www.kuyas.com.tr) Kamuyu Aydınlatma

Platformunda yayınlanmış olduğu tespit edilmiş, toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır.

Kuyaş Yatırım A.Ş.'nin şirket evraklarından ve hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet paydan, 25.277.194,393 payın asaleten, 15.733.521 payın da vekaleten, olmak üzere toplam 41.010.715,393 adet payın toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir. E-GKS üzerinden katılım olmuştur. Elektronik ortamda katılanlar, toplam miktar içinde yer almaktadır.

T.T.K.'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. E-GKS sistemini kullanmak üzere Mahmut YILDIRIM atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Açılış konuşması, Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Samet Özşahin tarafından 10:55'de yapıldı.

2) Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı için bir önerge verildi. Önerge uyarınca toplantı başkanlığına Ender Ölçücüoğlu, tutanak yazmanlığına Serhat Şimşek oy toplama memurluğuna Aysun Yalçın'ın seçimi oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi.

Divan başkanlığına "07.05.2022 tarihli Kuyaş Yatırım A.Ş'nin olağan genel kurul gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilerek gündemin 3. Maddesinde görüşülmek üzere, şirket esas sözleşmesinin 9/1 maddesi uyarınca yönetim kurulunun; yönetim giderlerinde tasarruf sağlanması, karar alma süreçlerinin hızlandırılması nedenleri ile bundan sonra 6 kişiden oluşturulmasını şirket yönetim kurulu'nda görev yapan Deniz Uçankale'nin ve Ekrem Korkmaz'ın görevlerinden alınmalarını, görevden alınan bir kişinin yerine yenisinin seçilmesini, göreve devam eden diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresi yakın zamanda dolacağından yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin yeniden belirlenmesini talep ediyoruz" şeklinde önerge verildi. Oylamaya sunuldu. 1.833.651 red oyuna karşın 39.177.064,39 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

3) 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, maddesi uyarınca sayın Evren Sarıçiçek davet edildi, Faaliyet Raporunun şirketin web sitesi ve KAP'ta 24.02.2022 tarihinde yayınlandığı özet bilgi verilmesiyle ilgili önerge 800.001 red oyuna karşılık 40.210.714,39 kabul ile oy çokluğu ile kabul edildi. Önergenin kabul edilmesi akabinde Evren Sarıçiçek tarafından faaliyetler hakkında özet bilgi verildi.

4) 31.12.2021 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, maddesi uyarınca Şirketin Bağımsız Denetim raporunun şirketin web sitesi ve KAP'ta 24.02.2022 tarihinde yayınlandığı belirtilerek, görüş kısmının özet olarak okunması hakkında önerge verildi. 1 red oyuna karşın 41.010.714,393 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Görüş kısmı okundu, söz alan olmadı.

5) Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, maddesi uyarınca Şirketin mali tablolarına KAP ve şirketin web sitesi üzerinden erişilebildiği bilgisi verilerek, özet bilgi verildi. Tabloların onaylanması hususu oylamaya açıldı; 800.003 red oyuna karşın 40.210.712,393 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

6) 05.08.2021 tarihine kadar görevli olan yönetim kurulu üyelerinden Ufuk Başer, Halil Ürün, Barış Sakarya'nın ilgili dönemle alakalı mevcutların oy birliği ile ibra edilmemelerine, Zekeriya Aslan, Gökhan Demirli, Alperen Odabaşı'nın ise mevcutların oy birliğiyle ibra edilmelerine, 05.08.2021 tarihinden sonra göreve başlayan yönetim kurulu üyeleri olan Nazım Özdemir, Evren Sarıçiçek 800.000 red oyuna karşılık 40.210.715,393 kabul oyuyla ibra edilmelerine karar verildi. Bünyamin Samet Özşahin, Deniz Uçankale, Ekrem Korkmaz, Ferudun Çavuşer, Alperen Odabaşı mevcutların oy birliğiyle ibra edilmelerine karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7) Toplantıda hazır bulunan, sözlü olarak adaylıklarını kabul eden kabul eden ve yazılı önerge ile sunulan Yönetim kurulu üyeliklerine Nazım ÖZDEMİR, Evren SARIÇİÇEK, Samet ÖZŞAHİN'İ ve Bedrullah EROL ile bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Alperen ODABAŞI ve Feridun ÇAVUŞER'in görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesi 800.001 red oyuna karşılık 40.210.714,39 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8) 2021 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması, maddesi uyarınca önceki dönemlere ait geçmiş yıl zararları sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile karar verildi.

9) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması, maddesi uyarınca 2022 yılı için Huzur Hakkı ödemelerinin Yönetim Kurulu Başkanına 39.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne 35.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi'ne 15.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 15.000 TL aylık net ödenmesi önerisi oylamaya açıldı, ; 800.001 red oyuna karşılık 40.210.714,393 kabul ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10) 2022 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi, maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; 800.000 red oyuna karşılık 40.210.715,393 kabul ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11) Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi, maddesi uyarınca 2021 yılı faaliyetleri içerisinde işlemleri bulunmadığı bilgisi verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri ile ilgili faaliyette bulunmasına mevcutların oy birliği ile kabul edildi.

12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, maddesi uyarınca genel kurula bilgi verildi.

13) 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi, maddesi uyarınca 2021 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi.

14) Dilek ve Temenniler maddesinde söz isteyen şirket ortağı Mehmet Kurt, söz alarak eski ortaklardan ve halen ortağı olduğunu belirtti. Yönetim değişikliği olduktan sonra şirketin neden isim değişikliği yapıldığı, neden merkez adres değişikliği yapıldığı, neden Ankara'da şube açıldığı, şirketin borcu varken neden hisse geri alımı yapıldığı ve şirketin en değerli gayrimenkulunun neden satıldığı, kaça satıldığı hususlarında yönetim kurulundan açıklama talep etti.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evren Sarıçiçek ortağa ilgili hususlarla ilgili bilgi verip, şirket hakkında dilek ve temennilerini beyan etti.

15) Saat 12.07 gibi toplantı sonlandırılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 14.04.2022 tarih ve 12 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.05.2022 Cumartesi günü, Saat 10:30da Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 adresinde gerçekleştirilmiştir.


Genel kurul tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.


Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.


Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama