FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
30
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  

"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI


01.01.2022-31.03.2022 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve FAALİYET RAPORU'NUN KABÜLÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN;

Karar Tarihi: 10.05.2022

    

Karar Sayısı: 30


Şirketimiz, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış 01.01.2022-31.03.2022 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide ve konsolide olmayan Finansal Durum Tablosu, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tablosu ("Finansal Tablolar") ve Dipnotlar", ile "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" tarafımızca incelenmiştir.

 

Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, finansal tabloların ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ortaklığın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

 

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
  
  Saygılarımızla,

 

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

              

Tarih: 10.05.2022


                     
 

Denetim  Komitesi Başkanı

 
 

Denetim  Komitesi Üyesi

 
 

Genel Müdür Yardımcısı

 
 

Hasan  Recai Anbarcı

 
 

Yurdakan İşkesen

 
 

Erdal karagül

 

Kredi Hesaplama