FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/05/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
627
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|
       
 


01.01.2022 – 31.03.2022 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE  OLMAYAN VE  KONSOLİDE OLAN FİNANSAL  TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

 
 KARAR TARİHİ : 12.05.2022

 

 

 

KARAR SAYISI : 627

 

  

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II N14.1 "Sermaye  Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca  hazırlanan 01.01.2022 – 31.03.2022 ara hesap dönemine ait konsolide  olmayan ve konsolide olan finansal tablolar ve konsolide faaliyet raporu  tarafımızca incelenmiştir.

 

  

 

Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler  çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda  gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla  yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik  içermediğini, finansal tabloların ortaklığın aktifleri, pasifleri,  finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde  yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını  ortaklığın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve  belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

 

   

 

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu  beyan ederiz.
   
  Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

                       
 

Yaşar GÖKTAŞ

 
 

   Erdal BEKİN

 
 

Raci Kaptan KOLAYLI

 
 

Finansal Yönetim ve Planlama

 

Genel Müdür Yrd.

 
 

   Genel Müdür V. ve

 

  Yönetim  Kurulu Üyesi

 

 

 
 

Denetimden Sorumlu

 

Komite Başkanı

 
 

 

 

Kredi Hesaplama