FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
14.04.2022
Genel Kurul Tarihi
12.05.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.05.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
MENEMEN
Adres
Yıldırım Mah.35.Sokak No:62/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak görüşülmesi ve onaylanması,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
4 - 2021 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen görev süresine göre Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - 2022 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Sermaye' başlıklı 7. maddesinin ekli Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
12 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13 - 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Şirketin 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2021 Genel Kurul İlan ve Gündemi .pdf - İlan Metni
EK: 2
2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
AVOD Sermaye Maddesi Tadil Metni SPk Onayl_.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1.Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Burak Kızak'ın seçilmesi hususu oylamaya sunuldu, oy birliği ile Kabul edildi,Toplantı Başkanı tarafından,oy toplama memurluğuna Özlem Efecan, Tutanak yazmanı olarak Ganimet Sevgili'yi atadığını belirtti.

2.Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı,söz alan olmadı, rapor oy birliği ile kabul edildi.

3.2021 yılı bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.

4.2021 Finansal Tablolar müzakereye açıldı,söz alan olmadı,Finanasal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5.Yönetim Kurulu üyeleri 2021 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

6.Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmaması önerisi kabul edildi.

7.Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı, Sn.Nazım Torbaoğlu Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Sn,Burak Kızak ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn Barış Kızak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden seçilmeleri oylamaya sunuldu,yapılan oylama sonucunda 3 yıl süre için oy birliği ile seçilmişlerdir.

Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.Sn, Rıfat Kamaşak ve Sn Ersan Namyeter bağımsız üye olarak seçilmiştir.

8.Yönetim kurulu üyelerine verilen mevcut huzur hakkı ücretinin %20 artış yapılarak, Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 28.566.-TL. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 9.522 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu,oy birliği ile kabul edildi.

9.Şİrketin 2022 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bir yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine karar verildi.

10. Şirketimiz Bedelli sermaye artırımının tamamlanması sonucu, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 270.000.000 TL' ye yükselmiş olup, EK-4'te yer alan Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinin tadili Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2022 tarihli ve E-29833736-105.01.01-18902 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00073181599 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Esas Sözleşme Değişiklik Metninin okunmuş sayılmasına ilişkin oylama yapıldı. Önerge oya sunuldu ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tutanak ekindeki yeni şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

11.Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

12.2021 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yeralan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel kurula bilgi verildi.

13.2021 yılı içerisinde İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14.2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve 2022 yılı azami bağış sınırının konsolide cironun binde biri(%0,1) oranında olması kabul edildi.

15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, 2021 yılında şirketimiz lehine verilen teminat,rehin ve ipoteklerle ilgili genel kurula bilgi verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
16.05.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
AVOD 2021 GK TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2
AVOD2021 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.05.2022 tarihinde tescil edilerek 16.05.2022 tarih ve 10578 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.


Kredi Hesaplama