FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
15.04.2022
Genel Kurul Tarihi
17.05.2022
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.05.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da. 27 34398 Maslak Sarıyer-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
4 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
5 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
6 - Denetimden Sorumlu Komite'nin 13.04.2022 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 14.04.2022 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan Kanunlar ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
7 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2021 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
11 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2021 Niğbaş A.Ş. OGK Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2021 Niğbaş A.Ş. OGK Toplantı Davet Mektubu.pdf - İlan Metni
EK: 3
2021 NİĞBAŞ A.Ş .OGK Toplantısı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
2021 Niğbaş A.Ş. OGK Toplantı Bilgilendirme Dokümanı Kar Dağ.Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1-Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sebahattin Levent Demirer'in seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Hale Salgırboyu Demirman tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

2- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı'nın Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda teklif 10 adet red oyuna karşı 25.536.484,16 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Yapılan açıklamadan sonra 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda

bunların kabulü, 10 adet red oyuna karşı 25.536.484,16 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Şirketin 2021 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı 10 adet red oyuna karşı 25.536.484,16 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile ile ayrı ayrı ibra edildiler.

TTK 436/2 madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

4-Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 3.500 Dolar aylık net ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine, Turgut Işık ve Ela Işık'a 10.000 TL aylık brüt ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi 10 adet red oyuna karşı 25.536.484,16 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

5-Yönetim Kurulunun 2021 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarında 29.561.746,00 TL Net kâr , TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında ise -7.708.827,97 net zarar ve -5.499.785,41 TL geçmiş yıl zararı bulunmaktadır. TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan solo finansal tablolarda dağıtılabilir dönem karı olmadığından kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulunun 2021 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü, 10 adet red oyuna karşı 25.536.484,16 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

6-Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin 13.04.2022 tarihli görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan Kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Kozyatağı Mah. Bayar Cad. No.97 Demirkaya İş Merkezi Kat.3 Ofis No.7 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 858385 Ticaret Sicil No ile kayıtlı Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin ilişkin önerisi 10 adet red oyuna karşı 25.536.484,16 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

7-Toplantı Başkanlığı tarafından 2021 yılı içinde 50.000 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 200.000 TL olarak belirlenmesi katılanların 10 adet red oyuna karşı 25.536.484,16 adet olumlu oyla , oy çokluğu ile kabul edildi.

8-Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusu, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

9-Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususlarında bilgi verilmesi maddesinde, Şirketimizin 31.12.2021 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablo dipnotlarında "12.2 Verilen/Alınan teminatlar/ipotekler/rehinler" başlığı altındaki tablodan da görüleceği üzere kendi tüzel kişiliği dışında verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

10-Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK' nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı'' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve ‘'Rekabet Yasağı'' başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu görüşüldü ve söz konusu yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu 10 adet red oyuna karşı 25.536.484,16 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

11-Gündemin "Dilekler ve Kapanış" maddesine geçildi Toplantıya asaleten katılan ortak Caner Çoban; "toplantının hayırlı olmasını, bedelli sermaye artırımından gelen kaynakların nerede kullanılmak istediği, SPK'nın sermaye artırım talebini reddi halinde alternatif kaynak olup olmadığını "sordu. Işıklar Holding A.Ş. temsilcisi Sebahattin Levent Demirer; "sermaye artırımından gelen kaynakların, fon kullanım raporunda açıklandığı üzere AVM yatırımında kullanılacağını, alternatif kaynakların da değerlendirileceğini" açıkladı. Elektronik ortamda toplantıya katılan İbrabim Akın da; genel kurulun hayırlı olması dileklerini sundu. Başkaca söz alan olmadığı görüldü. Genel Kurul Toplantı Başkanı Şirkete başarılar dileyerek, gündemde görüşelecek başkaca madde kalmadığından, toplantıyı kapattı. 17 Mayıs 2022 / İstanbul Saat 10:42

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Niğbaş Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Niğbaş Kar Dağıtım Tablosu 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
Niğbaş Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2022 tarihinde saat 10:00 'da Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16.05.2022 tarih ve 74684975 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim'in katılımı ile yapılmıştır.

Saygılarımızla,
Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş.

Kredi Hesaplama