FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
23.03.2022
Genel Kurul Tarihi
27.04.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.04.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
ALİAĞA
Adres
25.Cadde No:2 Çakmaklı Mahallesi Aliağa - İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2021 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
6 - Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2022 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
7 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
10 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 27.04.2022 Çarşamba günü saat 14:00'da 25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa-İzmir adresinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısında;

1- Şirketimiz 2021 yılı faaliyetlerini brüt 160.627.359 TL karla kapatmıştır. Bu kardan ödenecek vergiler, diğer yasal yükümlülükler ve 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan ve sonra kalan net 117.972.873 TL tutarındaki dağıtılabilir karımız üzerinden Sayın Ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre, Brüt 300, Net %270 oranında kar payının nakit olarak 23 Mayıs 2022 tarihinde dağıtılmasına, 30.000.000 TL'nin de sermayeye ilave edilerek yasal işlemlerin tamamlanmasından sonra %300 oranında hisse senedi olarak Sayın Ortaklarımıza dağıtılmasına, kalan miktardan 2.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesine karar verilmiştir.

2- Anılan kararlara ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Kar Dağıtım Tablosu ve Hazirun Listesi ekte sunulmuştur.

3- Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ve SPK Mevzuatına göre bağımsız denetim yapmak üzere 1 yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
11.05.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
TOPLANTI ZAPTI.pdf - Tutanak
EK: 2
GENEL KURUL 2021 - HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
2021 Kâr Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Kredi Hesaplama