FİNANS

Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
75.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
225.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
EMKEL, TRAEMKEL91L6
75.000.000
150.000.000,000
200,00000
1,00
EMKEL, TRAEMKEL91L6
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
75.000.000
150.000.000,000
200,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun bugün (25.05.2022) yapılan toplantısında,

1- Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak 300.000.000 TL ( Üçyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde 75.000.000 TL (Yalnız Yetmişbeşmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000 TL (Yalnız Yüzellimilyon Türk Lirası) nakit (bedelli) %200 oranında arttırılarak 225.000.000 TL (Yalnız İkiyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına,

2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve 1 TL nominal değerli 1 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,

3- Yeni pay alma süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen işgünü akşamı sona ermesine,

4- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan Borsa'da satılmasına,

5- Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,

6- Arttırılan 150.000.000 TL'lık sermayeyi temsil eden payların Hamiline/Nama yazılı olarak "borsada işlem gören" nitelikte kaydileştirme esasları çerçevesinde oluşturulmasına,

7- Yönetim Kurulu'nun işbu kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. Maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"un onaylanmasına,

8- Sermaye artışı ile ilgili tüm operasyonel detayların ve Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Ece ARABUL'un yetkili kılınmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Madde Tadili.pdf

Kredi Hesaplama