FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
27.04.2022
Genel Kurul Tarihi
27.05.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.05.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SİLİVRİ
Adres
Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / istanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2021 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5 - 2021 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu'nun 27/04/2022 tarih ve 2022/05 numaralı, Şirketin 2021 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu.'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması
11 - Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması
12 - Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi
16 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dökümanı-2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
GK_TOPLANTI ILANI_2021.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
02.06.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2021 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
2021 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

27 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 2021 takvim yılı Genel Kurul'u 02 Haziran 2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

Kredi Hesaplama