FİNANS

Özet Bilgi
2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
19.04.2022
Genel Kurul Tarihi
18.05.2022
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.05.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçilmesi,
9 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
10 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,
11 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kar dağıtım Politikasının Genel kurul Onayına sunulması,
12 - SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Bağış Yardım Politikasının Genel kurul Onayına sunulması,
14 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
15 - Şirketimizin 31.05.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin iptali ve aynı konuda yeni iç yönergenin Genel kurul Onayına sunulması,
16 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dokuman.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
İlan Metni Davet.pdf - İlan Metni
EK: 3
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.05.2022 tarihinde Çarşamba günü Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
03.06.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Tutanak 18.05.2022.pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun 18.05.2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
Bağış Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5
Koleksiyon Mobilya Genel Kurul İç Yönergesi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 6
Bağımsızlık Beyanı Seyfettin Gürbüz.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 7
Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 03.06.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş olup, 08.06.2022 tarih ve 10594 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Kredi Hesaplama