FİNANS

Özet Bilgi
Şirketimizin 31 Mayıs 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Şirketimizin 31 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 10 Haziran 2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
28.04.2022
Genel Kurul Tarihi
31.05.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.05.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KARTAL
Adres
Soğanlık Orta Mahalle Bektaş Sokak No:1 Kartal-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve mevcut Yönetim Kurulu tarafından aday olarak seçilen iki adet bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin onaylanarak seçilmesi.
7 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti
8 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Şirketimizin 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen kuruluşun genel kurul onayına sunulması,
10 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11 - Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
13 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Yönetim kurulu kararı ve Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 31 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 10 Haziran 2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
10.06.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar


Kredi Hesaplama