FİNANS

Özet Bilgi
2021 hesap dönemi Olağan Genel Kuruluna ilişkin toplantı tutanağı ve katılanlar cetveli aynı gün Kap'ta duyurulmuştur. Gerekli tescil işlemi 13.06.2022 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
13.05.2022
Genel Kurul Tarihi
07.06.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.06.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
BURSA
İlçe
OSMANGAZİ
Adres
Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa adresinde yapılacaktır
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2021 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı hesap dönemi kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - 8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi olan CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.nin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2021 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - 2021 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
SNPAM 2021 Genel Kurul Duyurusu_aŞ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
SNPAM 2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_aŞ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.'nin 07.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul gündem maddelerinin tümü üzerindeki görüşmeler ve oylamalar neticesinde özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 2021 hesap dönemi Finansal Tablo ve Raporlar onaylandı.

- Yönetim Kurulu 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

- Şirketimizin 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS' ye uygun olarak hazırlanan ve Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre oluşan 85.671.330 TL dönem karından (Yasal Kayıtlara göre 65.706.656,80 TL) ayrılması gereken yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 62.421.323,96 TL'lik kısmının dağıtılabilir dönem karının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar, Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ile Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ve dağıtılmamasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

- Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylanmıştır.

- Gündemde yer alan diğer maddeleri de içeren toplantı tutanağı ve genel kurul'a katılanların listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
13.06.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
sönmez pamuklu 2021 genel kurul toplantı tutanağı .pdf - Tutanak
EK: 2
Sönmez Pamuklu 2021 Yılı GK Hazır Bulunanlar Listesi 07062022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar


Kredi Hesaplama