FİNANS

Özet Bilgi
Şirketin %100 İştiraki olan Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile Kolay Birleşme Usulüne Göre Birleşme İşlemi İçin Sermaye Piyasası Kurulu' na Başvuru Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.06.2022
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
31.03.2022
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen
1
-
Nama

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYGYO00015
20.400.000
0
0
20.400.000
B Grubu, KGYO, TRAYKGYO91Q7
19.600.000
0
0
19.600.000
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
40.000.000 TL
0 TL
0 TL
40.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
14.06.2022
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14 Haziran 2022 tarihli 2022-32 sayılı toplantısında;

1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin ("Orka") sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisahı suretiyle, Şirketimizin ORKA YAPI TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ile birleşmesine,

2. Birleşme işleminde 31.03.2022 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,

3. Orka'nın sermayesinin temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda Şirketimize ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında;

a) Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,

b) Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,

c) TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına,

d) Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına

e) SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından birleşme işleminde ayrılma hakkı kullandırılmamasına,

4. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, Şirketimizin Orka'nın tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğinin ve diğer ödevlerini yerine getireceğinin, birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,

5. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 14.06.2022 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,

6.Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına


toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.


Bu kapsamda, ekte yer alan belgelerle 14.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na gerekli başvuru yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.


Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
KGYO_ORKA BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2
KGYO_ORKA BİRLEŞME DUYURU METNİ.pdf - Duyuru Metni
EK: 3
KGYO ve ORKA YK kararları.pdf - Diğer
EK: 4
KGYO_22.03.31 FİNANSALLAR.pdf - Diğer
EK: 5
ORKA_22.03.31 FİNANSALLAR.pdf - Diğer

Kredi Hesaplama