FİNANS

Özet Bilgi
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİLİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
28.04.2022
Genel Kurul Tarihi
26.05.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.05.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
5 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,
8 - Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu' nun tespit edilmesi,
9 - Şirketin kar dağıtımı politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ‘'Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2021 OGK ERSU- İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2
2021 ERSU- OGK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 26 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

  • Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilmiştir.

  • Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Note Office Uluslarası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Sn. Sn Mehmet CEYHUN tarafından okunmuştur.

  • Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.

  • Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına karar verilmiştir.

· Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

  • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Note Office Uluslarası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

  • 2021 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre vergi sonrası 552.582 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 322.911,64 TL. net kâr elde edilmiş olmakla birlikte, Şirket kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2021 yılı hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne karar verilmiştir.

  • 2022 yılında bağış üst sınırı 100.000 TL olarak belirlenmiştir.

  • Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.

  • Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2021 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verilmiştir.

  • Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi mali tablolar dipnotunda yer almakta olduğu şirketin www.ersu.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğu hakkında bilgi verilmiştir.

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
10.06.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
ERSU TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ERSU.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama