FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProceduresConductedUnderArticleThreeHundredSeventySixOffTurkishCommercialCodeAbstract|
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 1 Ocak – 31 Mart 2022 dönemine ait  finansal tablolarına göre, sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalmış olması hususu , ilgili finansal tabloların 2 numaralı dipnotunda açıklamalara yer verilmek suretiyle 27/05/2022 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Nisan 2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararı çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. Maddesi  uyarınca Şirket'in aktiflerinin gerçeğe uygun değerleri esas alınmak üzere bir ara dönem bilançosu (TTK 376 Bilançosu) hazırlanması gereği doğmuştur.

Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız ve ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanan periyodik finansal tablolar yerine geçmemek üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında hazırlanmış bilanço ve dipnotlarının kabulüne ve kamuya açıklanmasına karar vermiştir.

SPK'nın 10.04.2014 tarih ve 11/352 Sayılı İlke Kararı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulamasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin Geçici 1'nci maddesi hükümleri değerlendirildiğinde, Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nun 376' ncı maddesi kapsamında yapılacak değerlendirme açısından özkaynakları 47.960.392 TL'ye ulaşmaktadır. Şirketin bu şekilde hesaplanan özkaynakları sermaye ve yasal yedekler toplamının % 9,99 oranında korunduğunu gösterdiğinden, 31.03.2022 tarihinde sona eren hesap dönemi itibariyle TTK-376. maddesi kapsamına girmediği sonucuna varılmıştır.

  

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama