FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Arena Bilgisayar 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
12.04.2022
Genel Kurul Tarihi
18.05.2022
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.05.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
EYÜP
Adres
Merkez Mahallesi - Göktürk Caddesi No:4 - 34077 Göktürk - Eyüp - İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2 - Şirketimiz yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki
3 - 2021 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'nin okunması
4 - Şirket'in 2021 yılına ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Yönetim kurulu üyelerinin Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketimizin 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
7 - Yönetim kurulunun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan" II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara Genel Kurul'a bilgi verilmesi
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden belirlenmesi ve ilave yönetim kurulu üye ataması hususunun müzakeresi
11 - TTK'nın 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan atama ve değişikliklerin Genel Kurul onayına sunulması
12 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması
13 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
14 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2021 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler ve ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve görüşülmesi
16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
17 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Arena Bilgisayar Genel Kurul İlanı - 18.05.2022.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

18 Mayıs 2022 tarihinde Şirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup; toplantıda alınan kararların ve toplantı sonucunun bildirilmesi amacıyla Genel Kurul Toplantı Tutanağına ve toplantıya katılanlara ilişkin Hazirun Listesine ekte yer verilmektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
30.06.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Katılanlar Listesi 18.05.2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı İmzalı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 18 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.


Kredi Hesaplama