FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
31.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
30.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBERK00028
Peşin
0,1111111
11,11111
10
0,0999999
9,99999
B Grubu, BRKSN, TREBERK00010
Peşin
0,1111111
11,11111
10
0,0999999
9,99999
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
23.08.2022
19.08.2022
23.08.2022
22.08.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBERK00028
0
0
B Grubu, BRKSN, TREBERK00010
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak 2021 yılına ait bağımsız denetim raporu ve mali tabloları görüşmüş ve 30.06.2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki hususların genel kurulun bilgisine ve onayına sunulmasına ,

2021 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş . tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda net dönem kârı, 15.734.046 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 12.811.032,88 TL vergi sonrası net dönem kârı oluşmuştur. Bu kapsamda;

Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 12.811.032,88 TL dönem net kârının %5'i oranında, 640.551,64 TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:14.1 sayılı Tebliği hükümlerince belirlenen 2021 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net kâr rakamının, temettü olarak çıkarılmış sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (Brüt ) % 11,4839 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,1111 TL, 1.733.333,33 Toplam TL) temettünün nakit dağıtılmasına, 2021 yılı karından kalan tutar olan 10.341.814,57 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Nakit temettü dağıtım tarihinin genel kurul toplantısında belirlenmesine ,

Tekliflerinin Genel Kurulun onayına sunulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtımı.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
15.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.145.975,56
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
17.175.289
17.496.112,76
4. Vergiler ( - )
1.441.243
4.685.079,88
5. Net Dönem Kârı
15.734.046
12.811.032,88
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
640.551,64
640.551,64
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
15.093.494,36
12.170.481,24
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
780.000
0
* Nakit
780.000
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
953.333,33
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
95.333,33
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
13.264.827,7
10.341.814,57
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
195.000
0
1,29
0,1
10
B Grubu
1.365.000
0
9,04
0,1
10
TOPLAM
1.560.000
0
10,33
0,1
10

Kredi Hesaplama