FİNANS

Özet Bilgi
2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
28.06.2022
Genel Kurul Tarihi
03.08.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.08.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
ESKİŞEHİR
İlçe
ODUNPAZARI
Adres
71 Evler Mahallesi Çevre Yolu 114/2 Odunpazarı / ESKİŞEHİR Vehbi Koç Kongre Merkezi
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması.
6 - Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi.
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması.
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi.
10 - 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi.
13 - 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı maddesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi.
14 - 14- Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
EUROPEN - 2021 genel kurul toplantı davet ve vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
EUROPEN - 2021 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:
Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu 03 Ağustos 2022 günü, saat 11:00'da, 71 Evler Mahallesi Çevre Yolu 114/2 Odunpazarı / ESKİŞEHİR Vehbi Koç Kongre Merkezi adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler. Şirketimizin 2021 yılı Finansal Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin internet adresi olan https://www.europen.com.tr/ bağlantısında erişilebilir olacağı gibi, şirketimizin yukarıdaki adresinde de erişime hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Şirketimizin 03 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin bilgilendirme dökümanı ekte belirtilmiş olup; ilgili doküman ve diğer bilgiler https://www.europen.com.tr/ internet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-ŞİRKET portalında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemelerine sunulacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Kredi Hesaplama