FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
09.05.2022
Genel Kurul Tarihi
08.06.2022
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
07.06.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
3 - 2021 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4 - Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 66.262.506-TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 10.492.827-TL), geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine), bu nedenle kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
6 - Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
9 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylar uyarınca, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan tarihinin 2022 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2022-2026) daha uzatılması hususlarının ortakların onayına sunulmasına ve bu amaçla Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişliklerin genel kurulun onayına sunulması,
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması ve Şirket Bağış Politikası kapsamında 2022 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
13 - Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurulda ortaklar tarafından kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının" ve "Şirket Bağış Politikasının" koşullar değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına,
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2021 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2022 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
MEPET 08.06.2022 Tarihli OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU 08052022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
MEPET 2021 GK ilan metni.pdf - İlan Metni
EK: 3
esas sözleşme sermaye tavan süresi uzatımı tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

TOPLANTI TUANAĞININ TAMAMI EKTE PDF OLARAK VERİLMİŞTİR.

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 8 Haziran 2022 Çarşamba günü, saat 13.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/06/2022 tarih ve 75334497 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SEZER BEKTAŞ gözetiminde toplanıldı.


Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 13 Mayıs 2022 tarih 10577 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 09 Mayıs 2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.


Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 75.350.000,00 -TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 7.535.000.000 adet hisseden 304.904,00TL sermayesine tekabül eden 30.490.400 adet hissesinin asaleten ve 35.312.858TL sermayesine tekabül eden 3.531.285.800 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 37.242.206TL sermayesine tekabül eden 3.724.220.600 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Melisa KAYA'nın genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine,


Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.


1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Toplantı Yazmanlığına Zehra Nur ELSÜRER ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader ADIGÜZEL'in iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Toplantı Yazmanlığına Zehra Nur ELSÜRER ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader ADIGÜZEL'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Fakı Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine ilişkin teklif oybirliği ile karar verildi.


2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif okundu müzakere edildi teklif oybirliği ile kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Melisa KAYA tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.


3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2021 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2021 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2021 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti Bakanlık temsilcisine verildi.


4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 12/04/2022 tarih ve 2022/5 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 66.262.506-TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 10.492.827-TL), geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine), bu nedenle kâr dağıtılmamasına ilişkin olarak Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına dair teklif müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, oybirliği ile kabul edildi.


5. Gündemin beşinci maddesi gereğince 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.


6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 18.03.2022 tarih ve 2022/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2022 yılı için seçilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.


7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, -T.C. Kimlik Numaralı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, -T.C. Kimlik Numaralı Çağla ÖZTÜRK, - T.C. Kimlik Numaralı Özgür AYYILDIZ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine -TC Kimlik nolu

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
13.07.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
MEPET 2021 YILI TOPLANTI TUTANAK KAP 08062022.pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun MEPET 08062022 KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
BAĞIMSIZLIK BEYANLARI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 13.07.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama