FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
07.06.2022
Genel Kurul Tarihi
05.07.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.07.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
SULTANTEPE MAH. PAŞALİMANI CAD. NO:41 ÜSKÜDAR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Genel Kurulca onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - 2021 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
8 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu'nca belirlenen "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
11 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
12 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2021 yılı içinde Şirket'in ve bağlı ortaklığının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Şirket'in bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL DAVET METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 5 Temmuz 2022 günü saat 11:00'de Şirket merkez adresi olan Sultantepe Mahallesi Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ile Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.parkelektrik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'den de ulaşılması mümkündür.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
18.07.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2021 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2
2021 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
2021 OGK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 05.07.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18.07.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Kredi Hesaplama