FİNANS

Özet Bilgi
2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
20.06.2022
Genel Kurul Tarihi
19.07.2022
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
18.07.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYKOZ
Adres
Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı No: 10 34805 Kavacık Beykoz İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu kararıyla revize edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
12 - 2021 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
13 - 2022 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
15 - 2021 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2021 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi
17 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GK İlan Metni 2022.pdf - İlan Metni
EK: 2
Invitation Letter - 2021 AGM.pdf - İlan Metni
EK: 3
Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Information Document - 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Temmuz 2022 Salı Günü Saat 10:30'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.07.2022 tarih ve 76446816 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire Elbüken'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 414. Maddesi, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin ("Yönetmelik") 10. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SerPK") 29. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") ve esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde 20 Haziran 2022 tarihinde Şirketimizin www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet adresinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 Haziran 2022 tarih ve 10605 sayılı baskısının 125. sayfasında ilan edilmiş ve aynı zamanda 20 Haziran 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak adresini bildiren pay sahiplerine 23 Haziran 2022 tarihinde gönderilen iadeli taahhütlü mektupla yazılı bildirim yapılmıştır.

Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirdiği tespit edilmiş olup, Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatıldı.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin 1.226.338.236 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 1.226.338.236 adet paydan, 4.480.497 TL sermayeye karşılık 4.480.497 adet payın asaleten, 1.006.879.842 sermayeye karşılık 1.006.879.842 adet payın vekaleten ve toplam 1.011.360.339 TL sermayesine tekabül eden 1.011.360.339 adet payın toplantıda temsil edildiği ve gerek ilgili mevzuatın ve gerek ana sözleşmenin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Serdar NİŞLİ'nin, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Korkut ÖZTÜRKMEN'in ve Bağımsız Denetim Şirketi adına Ferda AKKILINÇ ILICA'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Şirket ana sözleşmesi, iç yönergesi ile ilgili mevzuattaki tüm hususların yerine getirildiği ve gerekli toplantı nisabının sağlandığı, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire ELBÜKEN tarafından açıklandı.

Müteakiben toplantı İcra Komitesi Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Korkut ÖZTÜRKMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

MADDE - 1

Verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Korkut ÖZTÜRKMEN'in seçilmesi hususu 1.011.360.339 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla oy toplama memurluğuna Özlem EVCAN ve tutanak yazmanlığına Özge EKEN, toplantı başkanlığına Korkut ÖZTÜRKMEN'in görevlendirilmesi sağlandı. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi Sn. Pınar SAATCIOĞLU görevlendirildi.

Toplantı başkanı ortaklara Genel Kurul'da oy kullanma prosedürü hakkında bilgi verdi.

MADDE -2

Gündemin ikinci maddesinin müzakeresine geçildi. Toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 1.011.360.339 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE - 3

Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce TTK, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde, KAP'ta ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulmuş olup, 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması onaylandı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 1.011.166.301 kabul oyuna karşılık 194.038 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE - 4

Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri hakkında Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmuş sayılması onaylandı. Bağımsız Denetim Raporu onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 1.011.166.301 kabul oyuna karşılık 194.038 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE - 5

Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. TTK, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulan 2021 yılı konsolide mali tablolarımızın okunmuş sayılması onaylandı. 2021 yılı konsolide mali tablolarımız onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı konsolide mali tabloları pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 1.011.166.301 kabul oyuna karşılık 194.038 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE - 6

Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılındaki faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 1.011.156.675 kabul oyuna karşılık 194.038 ret oyu ile, Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya katılanların oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

MADDE- 7

Gündemin yedinci maddesinin müzakeresine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Sn. Şaban Cemil KAZANCI'nın , Sn. Naci AĞBAL'ın , Sn. Ahmet Serdar NİŞLİ'nin ), Sn. Ömer Muzaffer BAKTIR'ın ve Sn. Korkut ÖZTÜRKMEN'in ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Sn. Murat YEŞİLYURT'un, Sn. Halit Haydar YILDIZ'ın ve Sn. İlhan HELVACI'nın üç yıl süreyle (19 Temmuz 2025 tarihine kadar) yeniden seçilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Sn. Şaban Cemil KAZANCI'nın, Sn. Naci AĞBAL'ın , Sn. Ahmet Serdar NİŞLİ'nin , Sn. Ömer Muzaffer BAKTIR'ın ve Sn. Korkut ÖZTÜRKMEN'in ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Sn. Murat YEŞİLYURT'un, Sn. Halit Haydar YILDIZ'ın ve Sn. İlhan HELVACI'nın üç yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanmaları 1.010.560.067 kabul oyuna karşılık 800.272 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE - 8

Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2022 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 7.500 TL ücret ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise her birine aylık net 750 TL huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda huzur hakkı ödemeleri 1.011.360.339 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE -9

Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca, 2022 faaliyet yılına ilişkin, 01.01.2022 ve 31.12.2022 tarihleri arasında, bir yıl süre ile, Şirketimizin mevzuattan doğan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınması amacıyla Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak, faaliyet gösteren DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklif, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak 1.011.360.339 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE -10


Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. 18 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, küresel büyüme vizyonu ve yatırım planları çerçevesinde revize edilen Kar Dağıtım Politikası pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Kar Dağıtım Politikası 1.011.360.339 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE - 11

Gündemin on birinci maddesi müzakereye açıldı. 2021 yılına ilişkin II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerisi, KAP'ta 20 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edildiği şekliyle pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.835.086.655 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 1.679.749.785 TL'sı ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 2021 yılı faaliyetlerinden oluşan 1.630.026.094 TL net dağıtılabilir dönem karının 700.000.000 TL'sının kar payı olarak dağıtılması, 63.868.309 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması ve geri kalan 866.157.785 TL'nin ise olağanüstü yedek akçelere ayrılması hususları yapılan oylama neticesinde 1.011.360.339 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE – 12


Gündemin on ikinci maddesi müzakereye açıldı. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimiz tarafından 2021 yılı içerisinde yapılan bağış tutarı Bilgilendirme Dokümanı'ndan okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.


MADDE – 13


Gündemin on üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca revize edilen ve Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan Bağış ve Yardım Politikası uyarınca 2022 yılında yapılacak bağışlar için 15.000.000 TL üst sınır 1.011.360.339 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi..

MADDE – 14

Gündemin on dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu 1.011.360.339 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi..


MADDE – 15


Gündemin on beşinci maddesi müzakereye açıldı. 2021 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

MADDE – 16


Gündemin on altıncı maddesi müzakereye açıldı. 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

MADDE – 17

Gündemin on yedinci maddesi müzakereye açılarak pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanmasına geçildi.

Toplantıya katılan pay sahibi söz aldı. Kazakistan'da yapılan ihaleye ilişkin bilgi talep etti. Projenin kombine ısı ve elektrik üretimi santrali olduğu, yeni makinalarla kurulacağı, 2025 yılında devreye alınmasının ve 15 yıl boyunca kapasite bedelinin ödenmesinin beklendiği ifade edildi.

Yenilebilir enerji konusunda bilgi talep edildi. Güneş ve rüzgar enerji santralleri konusunda yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarımızın devam edildiği ifade edildi.

Pay sahibi söz aldı. İlerleyen dönemde düzenli temettü dağıtımı olup olmayacağı konusunda soru iletildi. Şirketin önceliğinin yatırımlar ve temettü arasında sürdürülebilir bir dengenin sağlanması olduğu ifade edildi.

Başkaca söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı Korkut ÖZTÜRKMEN tarafından ilan edilerek işbu tutanak mahallinde tanzim olunmuş ve Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire ELBÜKEN ve Toplantı Başkanlığınca imzalanmıştır

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
TUTANAK_KAP.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.

Kredi Hesaplama