FİNANS

Özet Bilgi
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
29.06.2022
Genel Kurul Tarihi
26.07.2022
Genel Kurul Saati
13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.07.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ESENYURT
Adres
Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
9 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
10 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11 - Şirketin 2021 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2022 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmasıyla Şirket Esas Sözleşmesinin ‘Amaç ve Konu' başlıklı 3'uncu maddesinde ve ‘Sermaye ve Hisse Senetleri' başlıklı 6'uncu maddesinde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul' un onayına sunulması.
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 736645 sicil numarasında kayıtlı ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 26.07.2022 tarihinde saat 13.30'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.07.2022 tarih, 76618976 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HAKAN ÖZKAN gözetiminde yapılmıştır.

Saygılarımızla duyurulur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Olağan Genel Kurul Tutanağı İmzalı - Kopya.pdf - Tutanak
EK: 2
26.07.2022 Etiler Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 26 Temmuz 2022 Salı günü, saat 13:30'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.etilermarmaris.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Kredi Hesaplama