FİNANS

Özet Bilgi
SERMAYE PİYASASI KURULU'NA YAPILAN TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURU TARİHİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.200.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
246.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
284.750.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
FORMT, TREFRMT00015
246.000.000
38.750.000
15,75203
FORMT, TREFRMT00015
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
246.000.000
38.750.000,000
15,75203
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
MUSTAFA SEZEN
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
29.07.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.07.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,

Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak;

1. Şirketimizin yeni satın almış olduğu arazi üzerinde halihazırda devam eden yeni üretim tesislerinin finansmanı amacıyla; Şirketimizin 1.200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, her biri 1,00 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 246.000.000- TL olan çıkarılmış sermayesinin; mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her biri 1 TL nominal değerli payların toplam satış hasılatı 38.750.000-TL olacak şekilde ve nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 38.750.000-TL toplam satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle Şirketimizin sermayesinin ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına,


2. İhraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte hamiline pay olarak ihraç edilmesine ve tamamının Mustafa Sezen'e tahsis edilmesine, bedellerinin Mustafa Sezen'in Şirketimizden olan 38.750.000-TL tutarındaki nakit ve muaccel alacağından mahsup edilmesine,


3. Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Mustafa Sezen'e Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına,


4. Kurul ücreti, aracılık komisyonu ve pay ihracına ilişkin diğer giderlerin tahsisli sermaye artırımından sağlanacak gelir dışında ayrıca ödenmesine,


5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. ve ilgili diğer kuruluşlarda sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve her türlü işlemin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine ilişkin karara istinaden 29.07.2022 Tarihinde (Bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na tahsisli sermaye artırımı başvurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla arzederiz.

Kredi Hesaplama