FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
Mali Tab:2995-Faaliyet Raporu:2996
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  

II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN FİNANSAL RAPORLAR BAŞLIKLI İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN

  

9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI

  

a) İş Finansal Kiralama A.Ş.'nin sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ilişkin konsolide finansal tablo ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

  

b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve dipnotlardaki bilgilerin, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği, Şirket'in gelişimi ve performansını, finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

  

Beyan ederiz.

  

Tarih: 29.07.2022


Neslihan ORUÇ- Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı           

Selim YAZICI-  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve  Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

M. Coşkun CANGÖZ- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

A. Botan BERKER-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Kredi Hesaplama