FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/08/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2022/8
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 01/08/2022

KARAR SAYISI : 2022/8

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış ve 01/08/2022 tarih ve 2022/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 30.06.2022 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tabloların ve dipnotlarının,

a) Tarafımızca incelendiğini, 

b)Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve dip notlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların -konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve dipnotlarının işin gelişimi ve performansını şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

    Hilmi Evin Ertür                                                                                       Tülay Darende

(Yönetim Kurulu Bşk.)                                                                          ( Muhasebe Sorumlusu)

         Naci Şener                                                                                     Mustafa Sabit Ertür

(Yönetim Kurulu Üyesi)                                                                         (Yönetim Kurulu Üyesi)