FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/08/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
91
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ  : 08/08/2022

KARAR SAYISI   : 2022/91

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI


Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış 2022 Ocak – Haziran dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliği" çerçevesinde;


a) Şirketimiz 01.01.2022  - 30/06/2022 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca  incelendiğini,


b) İşletmedeki  görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı  bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla  yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik  içermediğini,


c) İşletmedeki  görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların,  işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile  ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun  işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı  karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe  yansıttığını,

              

Beyan ederiz.

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama