FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılı Olağan Genel kurul Toplantısının Çoğunluk Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
06.07.2022
Genel Kurul Tarihi
09.08.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
08.08.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
ÇİĞLİ
Adres
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sok. No: 10
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2021 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması
5 - 2021 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - FYYÇS kapsamında kar dağıtımı ile ilgili hükümler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
13 - Yıl İçinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2022 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
14 - 2021 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2021 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
16 - 2021 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması
17 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Hayır
Yapılmama Nedeni
TTK'nın 418. Ve 421. Maddeleri ile SPK'nın 29.maddesi, Şirket Esas sözleşmesinin 15. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından toplantı Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Erteleme Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

TTK'nın 418. Ve 421. Maddeleri ile SPK'nın 29.maddesi, Şirket Esas sözleşmesinin 15. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından toplantı Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Kredi Hesaplama