FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
09.08.2022
Genel Kurul Tarihi
13.09.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.09.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
ÇİĞLİ
Adres
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sok. No: 10
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2021 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması
5 - 2021 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - FYYÇS kapsamında kar dağıtımı ile ilgili hükümler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
13 - Yıl İçinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2022 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
14 - 2021 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2021 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
16 - 2021 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması
17 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 09.08.2022 tarihinde toplanan ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.Maddesi ile T.T.K'nın 418. Ve 421. Maddeleri ve Esas Sözleşmeye göre çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2021 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı; aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 13 Eylül 2022 Salı günü saat 11.00' de 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik genel kurul sisteminde oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşundan, şirketimizin www. Katmerciler.com.tr kurumsal internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ndan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri II-30.1 sayılı ''Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması'' Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.katmerciler.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2021 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımına ilişkin teklif ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum raporu gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notu toplantıdan üç hafta öncesinde kanuni süresi içinde şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), www.katmerciler.com.tr adresindeki internet sitemiz ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız,

Saygılarımızla,

KATMERCİLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Kredi Hesaplama