FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
09.08.2022 saat 14.00 tarihinde yapılması gereken 2021 yılı genel kurulu toplantısı ertelenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
23.06.2022
Genel Kurul Tarihi
09.08.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
08.08.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
CADDEBOSTAN MAHALLESİ NOTER SOKAK AHTER APT. NO:15/17 KAPI NO:2 KADIKÖY – İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi.
4 - 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi.
5 - 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Yönetim Kurulu'nun 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi.
8 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.
9 - Şirket'in kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılarak esas sermaye sistemine geçilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi.
10 - Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi.
11 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
12 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi.
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.
15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
17 - Dilek ve öneriler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ATSYH GK DAVET VE GÜNDEM 2021.pdf - İlan Metni
EK: 2
ATSYH - BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
ATSYH - VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
ATSYH 2021 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ md7.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Hayır
Yapılmama Nedeni
Toplantı nisabı sağlanamamıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
ATSYH 09082022 erteleme tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar


09.08.2022 saat 14.00 tarihinde yapılması gereken 2021 yılı genel kurulu toplantısı toplantı nisabı sağlanamadığı için ertelenmiştir. Erteleme Tutanağı Ek'te gönderilmektedir.