FİNANS

Özet Bilgi
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KAR PAYI DAĞITIM İŞLEMLERİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
06.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
10.08.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECEOM00029
Peşin
0,5000000
50
10
0,4500000
45
B Grubu, CEOEM, TRECEOM00011
Peşin
0,5000000
50
10
0,4500000
45
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
15.09.2022
15.09.2022
19.09.2022
16.09.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECEOM00029
0
0
B Grubu, CEOEM, TRECEOM00011
0
0
Ek Açıklamalar

1. 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 06.07.2022 tarih ve 2022/07 sayılı teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları ile Şirketimizin esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası çerçevesinde;

i. Yasal kayıtlar esas alınarak hesaplanan 1.404.819,14 TL'nin 1. yedek akçe olarak ayrılması,

ii. Konsolide finansal tablolara göre vergi sonrası kar tutarından 1. yedek akçenin düşülmesi sureti ile hesaplanan 25.826.317,86TL tutarında net dağıtılabilir karın, brüt 22.000.000,00 TL'lik kısmının (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 0,50-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %50, ayrıca pay başına net 0,45-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %45) nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,

iii. Türk Ticaret Kanununun 519/2. maddesi uyarınca 1.980.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

iv. Kalan 1.846.317.86 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

Konularında Yönetim Kurulumuza yetki verilmesi ve nakit kar dağıtımının Olağan Genel Kurul kararının TTSG'de tescil ve ilan edildiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar gerçekleştirilmesi hususları, Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunuldu, kar payı ödeme tarihi olarak 15.09.2022 belirlenmesi teklif edildi. Bu esnada ilgili gündem maddesine elektronik ortamda muhalefet şerhi verildi.

Muhalefet şerhini veren pay sahibi elektronik ortamda katılım sağlayan NÖMAN AKGÜL .

Muhalefet şerhi : Kar Payı dağıtım oranını 100 olarak öneriyorum.

Muhalefet şerhinde yer alan önergenin okunması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 140.625 adet elektronik ortamda red oyu,27.000.334 adet kabul oyuyla mevcudun oy çokluğuyla önergenin okunmasına karar verildi. Önerge toplantı başkanı tarafından genel kurula okundu ve oylamaya geçildi , yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu'nun teklifi 140.625 adet elektronik ortamda red oyu,27.000.334 adet kabul oyuyla mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
CEO EVENT KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
CEO EVENT MEDYA A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
44.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
616.089
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
35.892.747
31.754.844,33
4. Vergiler ( - )
8.661.610
3.658.461,56
5. Net Dönem Kârı
27.231.137
28.096.382,88
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
1.404.819,14
1.404.819,14
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
25.826.317,86
26.691.563,74
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
22.000.000
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
1.980.000
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
1.846.317,86
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0

Kredi Hesaplama