FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/08/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
1156
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

ASELSAN ELEKTRONİK

  

SANAYİ VE TİCARET A. Ş.        

  

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

  

 

KARAR TARİHİ: 11/08/2022

  

KARAR SAYISI:  1156

  

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  

SERİ II, 14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  

a)   Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2021 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile karşılaştırmalı bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 30 Haziran 2022 tarihli konsolide finansal durum tablosu, bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 dönemi ile karşılaştırmalı   1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 dönemi konsolide kâr veya zarar tablosu, konsolide ek finansal tablolar, 30 Haziran 2022 tarihli dipnotlar ile 30 Haziran 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,

  

 

b)   Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu özet konsolide finansal tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

 c)    Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın Seri II, 14.1 Sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındaki işletmeler ile birlikte Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındaki işletmeler ile birlikte Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

  

 

  

                                                                                     Saygılarımızla,

  

    

  

 

  

 

                                 
 

Dr.  Nurşen SARI

 
 

Prof.  Dr. Turan EROL

 
 

Prof.  Dr. İbrahim ÖZKOL

 
 

Denetimden  Sorumlu

 
 

Denetimden  Sorumlu

 
 

Denetimden  Sorumlu

 
 

Komite  Başkanı

 
 

Komite  Üyesi

 
 

Komite  Üyesi

 
  

 

  

 

  

 

                     
 

Mehmet  Fatih GÜÇLÜ

 
 

Mali  Yönetim

 
 

Genel  Müdür Yardımcısı

 

Kredi Hesaplama