FİNANS

Özet Bilgi
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TESCİLİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
09.05.2022
Genel Kurul Tarihi
07.07.2022
Genel Kurul Saati
15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.07.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
AKYURT
Adres
Balıkhisar Mah.Yıldırım Beyazıt Cad.No:60 Akyurt/Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2021 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2021 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 Yılı için huzur haklarının tespiti,
8 - 2021 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Şirketin 2022 Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporla ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,
11 - Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması,
12 - Esas Sözleşmenin 19. Maddesine İstinaden; Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Yine Esas sözleşme madde 7'e göre ihraç yetkisi yönetim kuruluna aittir. Bu doğrultuda her türlü borçlanma aracını (tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını) çıkarma, hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması,
13 - Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) Önemli nitelikteki İşlemler başlıklı 4. Maddesinin (c) bendi : 6 ncı maddede belirlenen önemlilik ölçütlerini sağlayan mal varlığının devri veya bu mal varlığının devri sonucunu doğuran işlemler tesis edilmesi veya bu mal varlığı üzerinde 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12 nci maddesine aykırı olmamak kaydıyla üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Şirket tüzel kişiliği lehine Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) gereği önemli nitelikte sayılmayacak olan her türlü leasing (Satış ve Geri Kiralama (Sale and Lease Back)) işlemi yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,
16 - Dilekler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2021 Genel Kurula Davet-Gündem-Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2021 GENEL KURUL BiLGiLENDiRME DöKüMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
11.08.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Saray Matbaa 17.07.2022 genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun1.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
hazirun2.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2021 olağan genel kurul toplantısı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 11.08.2022 tarihinde tescil edilmiş, 10637 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır

Kredi Hesaplama