FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2022
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/08/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
22
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

a) Şirketimizin 01.01.2022 ile 30.06.2022 dönemine ilişkin konsolide finansal tablo ve faaliyet  raporlarının tarafımızca incelendiğini,

 b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, konsolide  finansal tablo, faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal  Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da  açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir  eksiklik içermediğini,

 c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki,  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin  Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış  konsolide finansal tabloların Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile  Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun ilgili  gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve  Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte  dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 

Kredi Hesaplama