FİNANS

Özet Bilgi
Borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması ve SPK'ya başvuru yapılması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
12.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı
1.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
13.09.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2021 tarihli ve 46/1341 sayılı onayı ile almış olduğu yurtiçinde 250.000.000,00-TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, 5 (Beş) yıla kadar çeşitli vadelerde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ve/veya tahsisli olarak, bir veya birden çok seferde, her türlü tahvil ve/veya finansman bonosu ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilecek her türlü borçlanma aracı ihracına ilişkin izninin süresi dolmuş olması sebebiyle, Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 1 yıl süre için geçerli olmak üzere yurtiçinde 1.000.000.000,00-TL (Birmilyar Türk Lirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, 5 (Beş) yıla kadar çeşitli vadelerde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ve/veya tahsisli olarak, bir veya birden çok seferde, her türlü tahvil ve/veya finansman bonosu ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü borçlanma aracı ihraç etmesine ve bu kapsamda; 1) Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına, 2) İhraç edilecek finansman bonolarının ve/veya tahvillerinin piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu olanların ise sabit ve/veya değişken faizli olarak ihraç edilmesine, 3) Değişken faizli ihraçlarda faiz oranının; (i) ihraç edilecek tahvillerin ve/veya finansman bonolarının vadesi ile uyumlu olan ve gösterge (benchmark) niteliği taşıyan Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının yıllık bileşik faiz oranının referans alınması ve belirlenecek ek getiri (spread) oranının eklenmesiyle veya (ii) Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Normal Emirler Pazarı'nda gerçekleşen, aynı gün başlangıç valörlü ve sadece TL cinsi DİBS teminatlı gecelik repo işlemleri kullanılarak hesaplanan TLREF oranı ve/veya bu oranın getirisini takip edebilmek amacıyla oluşturulan BIST TLREF Endeksi referans olarak alınarak elde edilecek faize, ihraçların vadesine göre ek getiri oranının eklenmesiyle veya (iii) değişken faiz oranının TÜFE'ye endeksli olarak reel ek getiri sağlayacak şekilde veya (iv) ihraç döneminde finansal piyasalarda kabul gören/görecek herhangi diğer referans getiri oranı üzerine ek getiri oranı eklenmek suretiyle belirlenmesine, kupon ödemelerinin 3 ay, 6 ay veya yılda bir yapılmasına,   4) Yukarıdaki sınırlamalar dahilinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapılacak ihraçlar ile ilgili olarak aracı kurumlar ile aracılık sözleşmesi imzalanması, borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, dağıtım esasları ve tahsisat oranlarının belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt İstanbul (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.), Borsalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşa başvuru ve yapılacak olan her türlü iş ve işlemlerin ifası, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması ve her türlü belge, mektup, talep, rapor ve sair evrakın Şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi konularında Şirketimizin Genel Müdürü İhsan Gökşin Durusoy ile birlikte Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu'na yetki verilmesine, karar verilmiştir. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'na 13 Eylül 2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Kredi Hesaplama