FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.09.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun 24.02.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-17758 sayılı yazısı ile Şirketimizin sermayesinin 25.118.100,87 TL'ye çıkarılması ve çıkarılan payların kısmen borsada satışa konu edilmesi durumunda elde edilecek fonun Şirketimize sermaye avansı olarak verilmesi onaylanmıştı.
Sn. Veysi Kaynak'ın 3.500.000 TL nominal değerli paylarının Borsa İstanbul Toptan Satış Pazarı'nda satışı amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formu Sermaye Piyasası Kurulunun 10.06.2022 tarih ve E-29833736-110.08-22649 sayılı yazısıyla, Sn. Şule Kaynak'ın 8.150.000 TL nominal değerli paylarının Borsa İstanbul Toptan Satış Pazarı'nda satışı amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formu Sermaye Piyasası Kurulunun 10.06.2022 tarih ve E-29833736-110.08-22648 sayılı yazısıyla onaylanmıştı. 
Bu kapsamda bu satışlar gerçekleştirilmiştir.


1) Şirketimizin 55.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 25.118.110.,87 TL olan çıkarılmış sermayesinin (A grubu: 913.446,35 TL B grubu:24.204.664,52 TL), mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 287.131.261.- TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,

2)  İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, satış hasılatı tutarı 78.803.112.- TL'ye karşılık gelecek adette ve nominal sermaye tutarındaki payların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Şirketimizin imtiyazlı paylarına sahip olan Sn. Veysi Kaynak'a, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, 

İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, satış hasılatı tutarı 208.328.149 TL'ye karşılık gelecek adette ve nominal sermaye tutarındaki payların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Sn. Şule Kaynak'a Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, 

3) İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılatı tutarı 287.131.261.- TL'ye karşılık gelecek adette ve nominal sermaye tutarındaki payların, Şirketimiz ana sözleşmesindeki pay oranları doğrultusunda;

Sn. Veysi Kaynak'a hamiline yazılı A ve B grubu pay olarak ihraç edilmesine (Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesine göre sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu pay ihraç edilmektedir), 

Sn. Şule Kaynak'a hamiline yazılı B grubu pay olarak ihraç edilmesine, 

A grubu payların imtiyazlı ve Borsa'da işlem görmeyen nitelikte, B grubu payların ise imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına, 

4) Her biri 1 TL nominal değerli A ve B grubu payların satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.12.2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ünün 7.1. maddesinde yer alan esaslara göre belirlenecek baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenmesine,

5) Bu çerçevede, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, belirlenecek bir aracı kurumla sözleşme imzalanmasına, 

6) Tahsisli sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.,  T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 

Kredi Hesaplama