FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Sonuçları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.07.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
30.06.2022
Karar Tarihi
26.08.2022
Genel Kurul Tarihi
22.09.2022
Genel Kurul Saati
15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
21.09.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3 - 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemi Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması
5 - 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemi ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek onaya sunulması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 2022/22 sayılı bülteninde duyurulan ve Şirketimize verilen idari para cezasının, idari para cezasının uygulanmasının gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
12 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca Kabul edilen 01.07.2022-30.06.2023 Özel Hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17 - Şirket'in 01.07.2021-30.06.2022 özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.07.2022-30.06.2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
18 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan Metni
EK: 2
BİLGİLENDİRME DOKÜMANIdocx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şİrketimizin 22.09.2022 tarihinde Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbul adresinde gerkeçleşen 01.07.2021-30.06.2022 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur,Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
MERKO GK TUTANAĞI .pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun 2209222.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.07.2021-30.06.2022 tarihli özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı ekte yer alan gündem maddelerinin görüşmek üzere 22.09.2022 Perşembe günü saat 15:30'da şirket merkezi olan "Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbul" adresinde gerçekleştirilecektir.


Kamuoyuna duyurulur

Kredi Hesaplama