FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/11/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2022 / 16
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

  

YÖNETİM KURULU KARARI

  

Karar Tarihi : 03.11.2022

  

Karar No       : 2022 / 16

  

Gündem         : 01 Ocak 2022 – 30 Eylül 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların ve faaliyet raporunun kabulü hakkında


Türk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca:


Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II, N 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (TMS/TFRS) çerçevesinde hazırlanan: 01 Ocak 2022-30 Eylül 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların ve faaliyet raporunun kabulüne ve KAP'ta duyurulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.


 

Ek: Beyan Yazısı


                       
 

Başkan

 

Bruno Jozef M.  Humblet

 

 
 

Başkan Vekili ve Genel Müdür

 

Ergün Çiçekci

 

 
 

Üye

 

Ann Bataillie

 
 

Üye

 

Ayşe Yenel

 
 


 
 

Üye

 

Zeynep  Pınar Güventürk

 
  

 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI'NIN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESI GEREGINCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI: 01 Ocak 2022-30 Eylül 2022 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II, 14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ('TMS/TFRS') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosunun (Finansal Tablolar), SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan finansal tablolarımızın ve faaliyet raporunun;

a-) Tarafımızca incelendiğini,

b-) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımız gereği sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c-) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımız gereği sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

 

  

Üye                                         Üye                                         Genel Müdür

  

Zeynep Pınar Güventürk        Ayşe Yenel                             Ergün Çiçekci

  

         

  

 

  

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

  

RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS

  

Resolution Date        : 03.11.2022

  

Resolution Number  : 2022 / 16

  

Agenda                      : Acceptance of financial statement and activity report in relation to the accounting period of 01 January 2022 – 30 September 2022

It is hereby resolved by a majority of vote pursuant to the Article 390/4 of Turkish Commercial Code that financial statements and activity report regarding the accounting period of 01 January 2022 – 30 September 2022, which have been issued within the framework of Turkey Accounting Standards / Turkey Financial Reporting Standards and respective amendments and additions (TAS/TFRS), enforced by Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority (KGK) pursuant to "Announcement of Principles Regarding Financial Reporting in Capital Market" Serial II N14.1 by Capital Markets Board ("CMB"), have been accepted and announced on the Public Disclosure Platform.

  

 

Annex: Statement

                   
 

Chairman

 

Bruno Jozef M.  Humblet

 
 

Vice-Chairman

 

Ergün Çiçekci

 
 

Member

 

Ann Bataillie

 
 

Member

 

Ayşe Yenel

 

 

 
 


 
 

Member

 

Zeynep Pınar  Güventürk

THE STATEMENT OF RESPONSIBILITY IN ACCORDANCE WITH THE ARTICLE 9 OF THE SECOND  PART OF ANNOUNCEMENT OF PRINCIPLES REGARDING FINANCIAL REPORTING IN CAPITAL MARKET BY CAPITAL MARKETS BOARD, NUMBERED II-14.I

We declare that;

As regards to consolidated financial statements, comprehensive income statement, cash flow statement, statement of changes in equity (Financial Statements), the activity report and statements which were prepared in accordance with the CMB regulations regarding the accounting period of 01 January 2022 – 30 September 2022 which have been issued within the framework of Turkey Accounting Standards / Turkey Financial Reporting Standards and respective amendments and additions (TAS/TFRS), enforced by Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority (KGK) pursuant to "Announcement of Principles Regarding Financial Reporting in Capital Market" Serial II N14.1 by Capital Markets Board ("CMB"),

a)      We have analysed above-mentioned documents,

  

b)      within the framework of our knowledge related to our duties and responsibilities in the entity, the financial statements and activity report do not contain any untrue statement on significant events or any deficiency which may make them misleading as of the date of statement,
c)      within the framework of our knowledge related to our duties and responsibilities in the entity, the financial statements, prepared pursuant to the Communiqué – together with those covered by consolidation, fairly reflects the truth relating to assets, liabilities, financial condition, and profits and losses of the entity, and the activity report fairly reflects the progress and performance of business and – together with those covered by consolidation, the financial situation of our company, together with significant risks and uncertainties.

Best regards, 

Board Member                                 Board Member                                 General Manager

  

Zeynep Pınar Güventürk                   Ayşe Yenel                                         Ergün Çiçekci

Kredi Hesaplama