FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2022-11
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

Tureks Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi tarafından 08 Kasım  2022 tarihli 2022/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2022 - 30.09.2022 faaliyet  dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı  "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte ara dönem özet konsolide finansal durum tablosu, ara dönem özet konsolide kapsamlı gelir tablosu, ara dönem özet konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve ara dönem özet konsolide nakit akış tablosu ile yönetim kurulu  faaliyet raporunun,  

  - tarafımızca incelendiğini,   

  - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,   

  - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış ara dönem özet konsolide finansal tabloların, işletmenin ve bağlı ortaklıklarının konsolide aktifleri, konsolide pasifleri, konsolide finansal durumu ve konsolide kar veya zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve konsolide performansını, konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını  beyan ederiz.

Kredi Hesaplama