FİNANS

Özet Bilgi
14.11.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının ertelenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
18.10.2022
Genel Kurul Tarihi
14.11.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.11.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
YENİMAHALLE
Adres
CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 2/F 06630 Yenimahalle /Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Şirketin 2021 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,
11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - SPK'nun 23.09.2022 tarihli E-44649743-663.09-26350 sayılı yazısı ile talep edilen ve SPK'nun 28.07.2022 tarih ve 1123 sayılı kararı ile verilen idari para cezaları hakkında (Şirket'in 2017 yılı Faaliyet Raporu ile Finansal tablolarında SPKn'nun; "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)"nin "Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması" başlıklı 5'inci maddesi kapsamında uygulanması zorunlu olan 4.2.6 numaralı ilkeye (KAP'ta açıklama yapılamaması) aykırı davranılması ve "Finansal raporlama ve bağımsız denetim" başlıklı 14'üncü maddesi ile "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)"nin "Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınacak standartlar" başlıklı 5'inci maddesine aykırılık teşkil etmesi hususlarında) ortakların bilgilendirilmesi,
15 - Şirket'in 2021 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2022 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Hayır
Yapılmama Nedeni
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı; asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamış olup, ertelenmiştir. "Erteleme Tutanağı" ile" Hazır Bulunanlar Listesi" ekte sunulmuştur. Yeni toplantı tarihi ayrıca çağrı yapılarak ortaklarımıza duyurulacaktır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Erteleme Tutanağı 14.11.2022.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi 14.11.2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Yukarıdaki gündem maddelerinden 14'üncü maddenin i) şıkkı sığmadığından aşağıda verilmiştir.

14.i) Şirket hk.da idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilemeyeceği hususunun karara bağlanması (Bu madde oylamasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler oy kullanamayacaklardır.)


Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı; asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamış olup, ertelenmiştir. "Erteleme Tutanağı" ile "Hazır Bulunanlar Listesi" ekte sunulmuştur.

Yeni toplantı tarihi ayrıca çağrı yapılarak ortaklarımıza duyurulacaktır.

Kredi Hesaplama