FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.04.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.03.2022
Karar Tarihi
24.10.2022
Genel Kurul Tarihi
16.11.2022
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
15.11.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYOĞLU
Adres
The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması
5 - 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin ve SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtılmamasına dair teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2022 - 31.03.2023 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2022-31.03.2023 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer ayni hakların tesisi konusunda, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin 01.04.2021-31.03.2022 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - 01.04.2021-31.03.2022 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
16 - Muğla İli Marmaris İlçesi Ayın Koyu Mevkiinde bulunan taşınmazlarla ilgili Takasbank'a tevdii edilen teminat mektubu ile ilgili bilgi verilmesi,
17 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
MARTI GYO A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTI DAVET İLAN VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
EK: 2
MARTI GYO A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

16.11.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Martı Gyo Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Martı Gyo e-Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Kredi Hesaplama